Wykaz metod i technik nauczania

Jest kilka powodów, dla których przede wszystkim uczymy skutecznie:

1) Wiemy, że na naukę języka nigdy nie jest za wcześnie

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z łatwością przyswajają każdy język, którym są otoczone. Według naukowców mózg człowieka działa niczym „supergąbka”, która najlepiej wchłania do wieku około 12 lat i dlatego też to właśnie mózg dziecka jest przystosowany do przyswajania nowych informacji niesamowicie szybko. W wieku przedszkolnym wrażliwość słuchowa dziecka wzrasta prawie dwukrotnie, więc bez wysiłku uczą się one nowych dźwięków, słów, wyrażeń. To właśnie podczas tego okresu tworzą się podstawy myślenia, mowy, zdolności widzenia, postaw, uzdolnień. Potem "okienka" zamykają się.Badania dowodzą, że im wcześniej wprowadzimy dziecku drugi język, tym lepiej. Dzieci uczą się języka naturalnie, tak, jakby uczyły się języka ojczystego, ponieważ lektor mówi do nich w obcym języku. Rozpoczęcie nauki we wczesnym dzieciństwie pozwoli dziecku szybko rozwinąć się, tworząc solidne podstawy nauki w wieku szkolnym i zapewniając biegłą znajomość języka obcego w stosunkowo młodym wieku

2) Uczymy języka, dbając o ogólny rozwój dziecka

Misją naszej szkoły jest nie tylko stworzenie dzieciom możliwości rozwoju w obszarze inteligencji językowej, ale także ich rozwój w pozostałych sferach. Dlatego też na każdych zajęciach wykorzystywane są formy i techniki rozwijające zdolności muzyczne, przestrzenne, logiczno-matematyczne, cielesno-kinestetyczne, inter i intrapersonalne. Dzieci wchodzą w interakcje z rówieśnikami, grają i bawią się, ucząc się zasad pracy i współpracy w grupie, rywalizując i integrując się z innymi.
Nauka języka obcego odbywa się w naszej szkole w kontekście zajęć zintegrowanych, w oparciu o założenia Koncepcji Inteligencji Wielorakich H.Gardnera.

3) W nauczaniu języka uwzględniamy cechy rozwojowe dzieci

Przygotowując programy nauczania najmłodszych przede wszystkim bierzemy pod uwagę cechy rozwojowe dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pamiętamy, aby dobierane metody i techniki pracy spełniały zasady współczesnego nauczania dzieci. Uwzględniamy między innymi ich potrzeby motoryczności, uczenia się poprzez gry i zabawy, krótkich ćwiczeń skupiających ich ograniczoną zdolność koncentracji.

Dzieci cechuje stała potrzeba aktywności fizycznej i zabawy.

Pojemność pamięci u dziecka w tym kresie powiększa się szybko, związana jest ona w dużej mierze z działalnością dziecka; najwięcej nowych i słów zapamiętuje ono w zabawie.
Na lekcjach dominuje więc zabawa, kolorowanie, wycinanie, klejenie, zabawy ruchowe.
Dzieci mają możliwość ekspresji w formie plastycznej, muzycznej czy teatralnej,
Wykorzystujemy Metodę TPR- Total PhysicalResponse - reagowania całym ciałem.

Istotną rolę w rozwoju dziecka odgrywa naśladownictwo.

Wielokrotne powtarzanie słów i naśladowanie czynności dorosłego stanowią stały element uczenia się dzieci.
Korzystamy więc również z Metody audiolingwalnej, gdzie nawyki językowe wykształcają się poprzez mechaniczne powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie ćwiczonego materiału. Wychodząc z tego założenia, nauczamy poprzez wielokrotne atrakcyjne powtórzenia: wierszyki, piosenki, rymowanki.

Dzieci charakteryzuje krótka koncentracja uwagi- szybko zapamiętują, ale i szybko zapominają.

Dostarczamy dzieciom różnorodnych bodźców, aby podtrzymać ich uwagę (obraz, dźwięk, ruch) i często zmieniamy aktywności (gry ruchowe, śpiew, oglądanie i kolorowanie obrazków, video / DVD). W ten sposób stale powracamy do omówionych partii materiału aby utrwalić wiadomości w atrakcyjny dla dzieci sposób.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym charakteryzuje pamięć mechaniczna i myślenie konkretne.

Nauka musi się wiązać z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami. Istotną rolę odgrywają osobiste doświadczenie.
Na zajęciach wykorzystujemy przedmioty znajdujące się w zasięgu wzroku dzieci. Lektorzy skupiają się na nauczaniu słownictwa, powtarzaniu prostych, sensownych, prawdziwych zdań, mających dla dzieci znaczenie w określonych sytuacjach. Często pomagają sobie użyciem znanych dzieciom i lubianych maskotek.

Dzieci cechuje duża potrzebę autonomii.

Chcą podejmować działania dopiero wtedy, gdy czują się do tego gotowe. Nie zmuszamy maluchów do mówienia dopóki nie chcą. Zachęcamy do powtórzeń, aby czuły się bezpiecznie. Staramy się jak najwięcej "osłuchać" je z językiem obcym. Mówimy do nich w języku obcym w sytuacjach dla nich zrozumiałych, co pomaga im domyśleć się znaczenia informacji. Aby ułatwić pierwsze publiczne wypowiedzi organizujemy scenki , w których dziecko opiera się na powtarzaniu. Nie wytykamy dzieciom błędów lecz kilkakrotnie powtarzamy zdanie zawierające poprawną formę.

Dzieci reagują bardzo emocjonalnie.

Ważnym czynnikiem motywującym dzieci jest życzliwy, serdeczny i przyjazny nauczyciel, z którym dzieci czują się miło i bezpiecznie. Nasi lektorzy posiadają wykształcenie lingwistyczne i pedagogiczne, są pasjonatami nauczania dzieci. Podchodzą do każdego dziecka indywidualnie- dużo chwalą i nagradzają osiągnięcia dzieci, wzmacniając ich poczucie własnej wartości.

4) Łączymy elementy i techniki pochodzące z różnych metod nauczania języków obcych.

Zdaniem wielu autorytetów, teoretyków i praktykujących nauczycieli skuteczność i atrakcyjność nauczania języków obcych gwarantuje eklektyzm, tj. łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod.
Jednocześnie założenia i techniki pracy różnych metod nauczania języka obcego odpowiadają określonym potrzebom rozwojowym dzieci. Zawsze więc wybieramy te najskuteczniejsze dla najmłodszych.

Dlatego też w pracy wykorzystujemy między innymi takie metody nauczania języków jak metodę naturalną, metodę TPR, metodę audiolingwalną, metodę komunikacyjna oraz metody pracy pedagogicznej-metody pedagogiki zabawy, metodę "learning by doing" (uczenie przez działanie), metodę projektów czy storytelling.
Więcej informacji w dziale Metody.

5) Monitorujemy postępy dzieci w nauce

Nauka na każdym etapie ma jasno określone cele.
Już u najmłodszych oceniamy postępy w nauce, dostarczając rodzicom okresowe raporty. W formie opisowej udzielamy informacji o frekwencji, zaangażowaniu w trakcie zajęć i wzroście kompetencji językowych w określonych obszarach.
U dzieci piśmiennych przeprowadzamy systematyczne testy, a na koniec roku szkolnego nasi uczniowie piszą test końcowy, który kwalifikuje ich na wyższy poziom.
Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje certyfikat.
Posiadamy bogate zaplecze metodyczne, a wysoki standard nauczania gwarantuje stały nadzór metodyczny.

 

 

METODY

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody stosowane w nauczaniu języków obcych


Metoda Naturalna

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w nauczanym języku obcym. Dzieci uczą się tak, jak uczą się języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania.

Koncentrujemy się na sprawności rozumienia ze słuchu, która przecież w przyswajaniu języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić. Nauczyciel cieszy się każdą oznaką zrozumienia, nagradza dzieci, nie wymaga od nich od razu mówienia, ale reagowania w danej sytuacji.

Metoda naturalna zakłada, podobnie jak TPR , że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. .Dzieci nie odczuwają więc podczas nauki stresu, zajęcia traktują jako zabawę i przyjemność.

Metoda TPR (Total PhysicalResponse) - Metoda reagowania całym ciałem

Zakłada się, że najlepszy sposób zapamiętywania to milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny.

Nauczyciel wydaje polecenia w języku obcym, demonstruje, a dzieci kojarzą polecenia z ruchem i reagują całym ciałem. Podobnie jak w relacji matka- dziecko, uczący najpierw słucha i rozumie, a dopiero z czasem, gdy jest na to gotowy, zaczyna mówić.Techniki pracy w tej metodzie łączą pracę obu półkul mózgu - odpowiedzialnej za język i mowę i za realizację ruchu fizycznego.

Wykorzystujemy różne rekwizyty dla stworzenia kontekstu sytuacyjnego zrozumiałego dla uczących się.

 

Metoda audiolingwalna

Głównym celem w tej metodzie nauczania jest wykształcenie nawyków językowych w sposób mechaniczny, nierefleksyjny, poprzez wielokrotne powtarzanie ( tzw. drilling=dryl językowy )

Nauczyciel wielokrotnie powtarza to samo słowo czy wyrażenie, a dzieci go naśladują , przez co zapamiętują i utrwalają dany materiał językowy. Nauczyciel często chwali, jeśli reakcja uczącego się jest właściwa.Język jest przyswajany nierefleksyjnie, pamięciowo, poprzez wielokrotne powtarzanie oraz odgrywanie scenek dialogowych.Kładzie nacisk na sprawność słuchania przede wszystkim, która po wielu ćwiczeniach uruchamiała sprawność mówienia, następnie czytania i pisania (w tej kolejności). Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne środki audio-wizualne jako bodźce.

 

Metoda komunikacyjna

Powstała na bazie wszystkich poprzedzających je metod, dlatego już sama w sobie nosi znamiona eklektyzmu.

Celem nadrzędnym w podejściu komunikacyjnym jest opanowanie sprawności mówienia, a więc autentyczna komunikacja i porozumiewanie się w języku obcym. Dopuszcza się popełnianie błędów o tyle, o ile nie powodują one zakłócenia komunikacji; innymi słowy, najważniejsze, żeby przekazać to, co się chce przekazać, tak, aby być zrozumianym. Poprawność językowa jest na drugim planie.

Materiał językowy to głównie dialogi, symulacje, odgrywanie ról, gry, zabawy i dyskusje prowadzone w parach i grupach.

 

Metody urozmaicające zajęcia i aktywizujące Najmłodszych:

Metody pedagogiki zabawy

Metody zawierają w sobie elementy zabawy i nauki. Poprzez zabawę dziecko rozwija się również społecznie, uczy się pracować w grupie, doświadcza pozytywnych wrażeń, emocji. Unikamy rywalizacji i klasycznego podziału na zwycięzców i przegranych.Wspomaganie zajęć z języka obcego rozmaitymi zabawami z wykorzystaniem różnych środków wyrazu.Stosuje się podczas zajęć wszystkie media , ruch , dotyk , gest , taniec , malowanie , lepienie oraz pantomimę.

 

Metoda "Learning by doing" (uczenie się przez działanie)

Metoda zakłada, że dziecko najszybciej uczy się, wykonując daną czynność. Dziecko aktywnie uczestniczy w zajęciach, dzięki czemu może się lepiej rozwijać.Wykorzystuje się zdolności artystyczne dzieci.Polega na przygotowywaniu prac przez dzieci przy pomocy nauczyciela (Metoda projektu). Wszystkie polecenia są wydawane w języku obcym i wspomagane demonstracją ze strony nauczyciela.

 

Technika opowiadania bajek-Storytelling

Metoda polegająca na uczeniu poprzez wykorzystanie bajek i opowiadań.Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki, plansze i opowiada historyjki o tym, co się dzieje.W starszych grupach wiekowych podstawą realizacji zajęć jest wybrana bajka.Historyjki są krótkie, proste i zrozumiałe dla dziecka dzięki rysunkom oraz odpowiedniemu przygotowaniu nauczyciela do odtworzenia opowiadań.