Poziomy nauczania

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE for LANGUAGES –

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

Poziomy biegłości językowej

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) szczegółowo określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem.

System Opisu Kształcenia Językowego ułatwia również wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje i w różnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na każdym poziomie nauczania:

  1. poziom podstawowy (A1, A2)
  2. poziom samodzielności (B1, B2)

3. poziom biegłości (C1, C2)

W zakresie każdego poziomu kompetencji można wyróżnić po dwa podpoziomy od A1 do C2,

przy czy poziom A1 to poziom najniższy, a C2 już bardzo wysoki. Skala ta stosowana jest coraz częściej przy opracowywaniu podręczników i materiałów do nauki języków obcych.

Przy ocenie biegłości językowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczeń może równocześnie reprezentować różne poziomy z wymienionych poniżej zależnie od umiejętności. Na przykład, jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu może reprezentować poziom B2, natomiast jej umiejętność komunikacji może być oceniona na poziomie A2.

UŻYTKOWNIK POCZĄTKUJĄCY

(basic user)

A1 BREAKTHROUGH

 

ELEMENTARY

 

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

A2

WAYSTAGE

 

PRE-INTERMEDIATE

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

UŻYTKOWNIK SAMODZIELNY

(independent user)

B1

TRESHOLD

 

INTERMEDIATE

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B2

VANTAGE

 

 

UPPER-INTERMEDIATE

FCE

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

UŻYTKOWNIK ZAAWANSOWANY

(competent user)

C1

EFFECTIVE

OPERATIONAL

PROFICIENCY

 

ADVANCED

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

C2

MASTERY

 

PROFICIENCY

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

 

Poziomy biegłości językowej na różnych egzaminach.

Egzamin
Poziom Oficjalna nazwa Bulats Cambridge IELTS

ILEC
ICFE

BEC

TOEFL
IBT

TOEIC DELF
DALF
DELE Goethe
Institut
A1 Breakthrough

Point

range

- - - -

-

120 -225

DELF A1 - SD1 /
Fit 1
A2 Way stage KET - - -

-

225 -550

DELF A2 -
SD2 /
Fit 2
B1 Threshold PET 4.0- 5.0 - Preliminary

57-86

550 -785

DELF B1 Inicial ZD
B2 Vantage FCE 5.5-6.5

Point

range

Vantage

87-109

785 -945

DELF B2 Intermedio B2 or
ZDfB or
TestDaF
C1 Operational
Proficiency
CAE 7.0-8.0 Higher

110-120

945+

DALF C1 -
C1 /
PWD
C2 Mastery CPE 8.0-9.0 -

120

-

DALF C2 Superior

ZOP /
KDS

C2      +
- GDS